Národní spolek mladých poskytovatelů první pomoci Maďarsko

H-Budapest, X. Előd utca 1.
Tel.: +36 (20) 373-7373
Fax: +36 (1) 262-2058


Podrobná charakteristika organizace mladých poskytovatelů první pomoci

Národní spolek mladých poskytovatelů první pomoci (zkráceně/níže v textu: IFELORE) je národní organizací mladých fungující od roku 1995. Vznikl obnovou předchozích nezávislých spolků, jež fungovaly v zemi nepřetržitě už od roku 1952.
Mezi nejdůležitější cíle spolku patří smysluplné využití volného času mladých a ochrana zdraví, stejně jako činnost zaměřená na pomoc lidem v nouzi. Veškerá činnost je prováděna našimi dobrovolníky. Centrum spolku bylo vždy v Budapešti.


Popis činnosti spolku

Odborná práce spolku se snaží obeznámit členy s hodnotou zdraví, snaží se upozornit na důležitost a možnosti spolupráce, stejně jako na práci samostatnou.
Mládež našeho spolku věnuje velkou péči udržování, respektive zastupování zájmů dětí a mládeže. Z toho důvodu jsme nechali zřídit dvaceti čtyř hodinovou telefonní linku pomoci se stálou službou, kterou lze volat nejen z tohoto důvodu, ale i v případě problémů zdravotních.
Pro smysluplné využití volného času organizujeme také túry a táboření. V rámci našich možností tímto seznamujeme účastníky s místními zajímavostmi a přírodními krásami.
Stále rozšiřujeme počet našich mládežnických skupin, stejně jako oblasti našeho působení. Na schůzkách mládeže zajišťujeme možnost zábavného programu, kterým zdůrazňujeme důležitost kolektivu a zdraví. Cílem našich přednášek a činnosti není jen odborná výuka, ale také výchova a příprava ke společenskému životu. Naši práci s mládeží charakterizuje přátelské prostředí a vzájemné poskytování pomoci.
Fungování IFELORE jsme schopni zabezpečit dotacemi z vyhraných veřejných konkurzů, dary od sponzorů, stejně jako penězi získanými podnikáním spolku. Úroveň a úspěšnost naší odborné činnosti je zabezpečována odborníky - dobrovolníky pracujícími ve spolku. Jde například o záchranáře, učitele, zdravotníky, odborné instruktory, plavčíky a další.
Stupeň veřejné prospěšnosti spolku: Spolek byl zapsán jako veřejně prospěšná organizace v roce 2001.
Spolek je zakládajícím členem mezinárodního sdružení dětí a mládeže (NEGYISZ), jež je stmelujícím nepoliticky organizovaným sdružením. Na jeho odbornou činnost dohlíží Národní záchranná služba (OMSZ).


Působení spolku – územní pokrytí

Náš spolek nyní organizuje program na 29 místech v čtrnácti župách. Činnost uskutečňujeme v sedmi evropských regionech. Naší činností formujeme dětské a mládežnické kolektivy, respektive dohlížíme na zastupování zájmů zmíněných věkových skupin, stejně tak podnikáme kroky k zlepšení jejich životní situace (zmíněné úkoly jsou součástí stanov naší organizace). Náš program je určen věkovým skupinám 10-14let a 15-26let. Jde například o místní mládežnické kluby, školní činnost – mimo vyučovací hodiny; městské, oblastní a státní soutěže, mládežnická setkání atd. Na práci IFELORE se nyní podílí více než padesát dobrovolníků. Spolek nemá vedoucí zaměstnance, jelikož to naše finance neumožňují.


    Nejúspěšnější programy roku 2007:

Den zdraví – Tabánya, Pesterzsébet (v dubnu), Tápiószele a Kőbánya (v srpnu)
Celostátní den dětí – Budapest Városliget (v květnu)
Celostátní soutěž v poskytování první pomoci – Tata (v květnu)
Národní višegrádské hradní hry – Visegrád (v červenci)
Celostátní turistické setkání vysokoškoláků – Debrecen (v červenci)
Balatonské letní táboření – Balatonlelle (v srpnu)
Kurzy poskytování první pomoci v třiceti krajích a čtyřech obvodech hlavního města (probíhá celý rok), atd.
NATO partnerský běžecký den - Vérmező – Műjégpálya (v říjnu)


Naše referenční práce:

Kotta festival v Hajdúböszörmény
Gerecse padesáti km výkonnostní túra (Tatabánya)
Mistrovství světa v odbíjené vsedě (Hévíz)
Národní zdravotnický program – popularizace preventivních vyšetření

Program našeho spolku jsme schopni uskutečnit jen díky dobré organizační práci a nadšené pomoci našich dobrovolníků. Tento rok se našich 352 programů a akcí organizovaných za pomoci 452 dobrovolníků zúčastnilo 32 877 dětí a mladistvých.
Důležitými body našich výukových programů jsou programové vedení dětí a dospívajících, soustava navazujících činností a prací, hra a vědomé pěstování životně důležitých způsobů, uvědomění si důležitosti kolektivu, atd. Pro účinné plnění těchto bodů je našim mladým členům (pomáhající vrstevníci) i dospělým dobrovolníkům umožněna účast na školeních probíhajících po celý rok. V hlavním městě se zvláště soustředíme na udržení kontaktu s rizikovou mládeží (drogy, znásilnění, atd.) žijící na periferii města.

Slogan roku 2006:
IFELORE = Poskytovatelé první pomoci společně v jedné dobré skupině
Slogan roku 2007:
IFELORE = 55 let dále vpřed

Budapešť, 10. listopadu 2007


POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI=ZÁCHRANA ŽIVOTA!