Következő programunk: 2024. augusztus 4. - Tatai Minimaraton és Félmaraton - elsősegély-ügyelet; 2024. augusztus 17-20. - Magyarok Országos Gyűlése (MOGY) - elsősegély-ügyelet; 2024. szeptember 29. - NATO-futás (Történelmi váltófutás)
 Adószámunk: 18079052-1-42rendelkező nyilatkozat az 1%-ról 

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!
Tisztelt Önkéntesünk!
Tisztelt Partnerünk!

Az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) weboldalának felkeresése, önkéntes munkával kapcsolatos érdeklődése, megrendelése, illetve a nekünk való üzenetküldése során civil szervezetünk személyes adatokat kezel Önnel kapcsolatban. Az alábbiakban a személyes adatainak kezelésére és az Önt megillető jogokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról szeretnénk tájékoztatni. Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal ezen az e-mail-címen, vagy az Egyesület alább olvasható elérhetőségein.

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármilyen adat. Így például személyes adatnak minősül az Ön neve, lakcíme, születési ideje, a nekünk küldött üzenet tartalma, vagy a megrendelésének adatai.

Nem minősül személyes adatnak a nem természetes személy adata. Vagyis egy cégre, intézményre, közhivatalra, egyesületre vonatkozó adatok (így például a cég neve, elérhetőségei, vagy egy cég által leadott megrendelés adatai) nem tartoznak a személyes adat fogalma alá. Szintén nem tartozik ide az olyan adat, ahol az érintett nem azonosítható, vagyis az anonimizált vagy statisztikai adat.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő neve: Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete
rövidített neve: IFELORE
Székhelye: 1105 Budapest, Előd utca 1.
Cégjegyzékszáma: 01-02-0006761
Képviselő: Mihályi László vezető
Telefonszám: 20/973-7373
Adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: Diósi Sándor
E-mail: e-mail

Milyen személyes adatait és milyen célból kezeli az Egyesület?

Önkéntes munkával kapcsolatos érdeklődése során, illetve megrendelése teljesítése céljából Egyesületünk kezeli az Ön nevét, címét, elérhetőségeit (telefonszám, e-mail-cím), valamint a megrendelés tartalmát (vagyis azt, hogy milyen szolgáltatásra kért Ön tájékoztatást). Az adatkezelés célja itt az ügyfél azonosítása, valamint az árajánlat megküldése érdekében való kapcsolattartás.

Ha Ön megrendeli valamelyik szolgáltatásunkat, akkor a megrendelés teljesítése érdekében kezeljük az Ön nevét, címét, elérhetőségeit, valamint a megrendelt szolgáltatás nevét, jellemzőit és tartalmát, valamint minden olyan további kérés tartalmát, amelyet Ön a megrendelése kapcsán Egyesületünkhöz eljuttat. Ebben az esetben az adatkezelés célja a megrendelés pontos, az Ön igényeit legteljesebb mértékben kielégítő teljesítése, valamint az Önnel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy értesíthessük a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról és a megrendelésének állásáról.

A megrendelés teljesítését követően a megrendeléséről Egyesületünk a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki Önnek. A számla kiállításához Egyesületünk kezeli az Ön nevét, címét, valamint a megrendelt szolgáltatás nevét és árát.

Annak érdekében, hogy a jövőbeli jogvitákat megelőzzük, illetve jogvita esetén bizonyíthassuk a tényeket, a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait az Egyesületünk a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja az, hogy az Egyesület a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.

Az Egyesületünk weboldalán található elérhetőségek oldalon, a regisztrációs űrlapon, az elsősegélynyújtó totó beküldő felületén keresztül lehetőség van nekünk üzenetet küldeni. Az üzenet küldése során Egyesületünkhöz kerül az üzenetküldő űrlapon megadott minden adat (név, cím, elérhetőségek és az üzenet tartalma), ezeket az adatokat Egyesületünk az üzenet megválaszolása érdekében kezeli.

Egyesületünk a rendezvényeiről és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos hírekről, az Önt esetleg érdeklő tudnivalókról és érdekességekről tájékoztató levelet küld azoknak, akik az elérhetőségüket megadták. A tájékoztató levélküldés során Egyesületünk kezeli az Ön nevét és e-mail-címét. A tájékoztató levélről bármikor, térítésmentesen leiratkozhat az erre a címre küldött üzenetben. A tájékoztató levél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés célja a kapcsolattartás és a civilszervezeti információküldés.

Mi az adatkezelés jogalapja?

a) Az érdeklődéskor megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötendő megállapodás vagy szolgáltatás előkészítése.
b) A megrendelés teljesítése során megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött szerződés (megrendelés) teljesítése.
c) A számla kiállításához megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
d) Az elérhetőségüket megadó személyeknek szóló tájékoztató levél küldésekor az adatkezelés jogalapja az egyesületi tagsági, illetve önkéntes jogviszony.

A fenti a)-d) pontokban foglalt esetekben a kért személyes adatok megadása a megállapodás előkészítésének, a szolgáltatás igénybe vételének, szerződéskötésnek, valamint egyesületi tagságának, illetve önkéntes jogviszonyának a feltétele. Ezért Ön azokat az érdeklődése, a szolgáltatás megrendelése, illetve számlázás során, valamint az egyesületi tagsági, illetve önkéntes jogviszonyának érvényesítésekor köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Egyesület a megállapodást, a szerződéskötést és az egyesületi tagsági, illetve önkéntes jogviszonyt, illetőleg az Ön igényének vagy más kérésének teljesítését megtagadhatja.

e) Az Egyesület weboldalán található elérhetőségek oldalon, a regisztrációs űrlapon és az elsősegélynyújtó totó beküldő felületén levő mezők kitöltése és elküldése esetén az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az elérhetőségek oldalon, a regisztrációs űrlapon és az elsősegélynyújtó totó beküldő felületén levő mezők kitöltésével és elküldésével Ön hozzájárul az ott megadott adatoknak az Egyesület általi megismeréséhez, tárolásához és az Ön kérdésének megválaszolása érdekében való felhasználásához.
f) Az Egyesület weboldala online-oktatási felületének felkeresésekor az Ön számítógépére elhelyezett, a felhasználói élmény fokozását szolgáló, illetve analitikai célokra használt sütik (cookie) elhelyezése, tárolása és kiolvasása az Ön hozzájárulásával történik. Az adatkezelés elmaradása a weboldal helyes működését akadályozná, ezért a weboldalt felkereső személy az ilyen célú adatkezelést nem tilthatja meg.
g) Az Egyesület az e-mail elérhetőségüket megadó személyeknek alkalmanként tájékoztató levelet küld. Az e-mail-címüket önként megadó személyek, nevezett cselekedetét Egyesületünk a tájékoztató levél megküldéséhez szűkséges más módon kifejezetten hozzájárulásnak veszi. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, a tag, az önkéntes, vagy egyéb személy (partner, pártoló stb.), más módon kifejezett hozzájárulása.

Továbbítja-e az Egyesület az Ön személyes adatait?

Az Egyesület az Ön személyes adatait kizárólag bíróság vagy más hatóság számára továbbíthatja törvényben foglalt esetekben és módon, megkeresés, jogszabályi vagy határozati kötelezés alapján. Az Egyesület az Ön adatait más célból és más címzett részére nem továbbítja.

Meddig tárolja az Egyesület az Ön személyes adatait?

Az Egyesület a hatályos számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő ideig köteles tárolni az Ön érdeklődéséhez, számlázáshoz vagy megrendeléshez, tagsági vagy önkéntes jogviszonyához felvett személyes adatait.

Az Egyesület az érdeklődéshez, kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez, szerződéskötéshez és számlázáshoz használt személyes adatait a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait az Egyesület a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja az, hogy az Egyesület a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.
Az Egyesület az Ön hozzájárulásával kezelt személyes adatokat mindaddig megőrzi, ameddig arra az adatkezelés céljának teljesítéséhez szüksége van, vagy ameddig Ön nem kéri a személyes adatai törlését.

Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

Tájékoztatás és hozzáférés

Az adatkezelés során Önt megilleti a hozzáférés joga. Ebből fakadóan az Egyesülettől tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ön kérésére az Egyesület az általa kezelt adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítés

Az adatkezelés során Ön bármikor kérheti az Egyesülettől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Egyesület rendelkezésére áll, a személyes adatot az Egyesület helyesbíti. A helyesbítésről az Egyesület értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította.

Törlés

Ön az adatkezelés folyamán bármikor jogosult indítványozni, hogy az Egyesület az Önre vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) az Ön által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Egyesület gyűjtötte vagy más módon kezelte,
b) az Egyesület a személyes adatot az Ön hozzájárulása alapján kezelte, Ön a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) Ön az Egyesület jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Egyesület számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
d) az Egyesület a személyes adatot jogellenesen kezelte,
e) az Egyesület által kezelt adatot az Egyesület alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) Ön az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban (postai úton vagy e-mailben) köteles előterjeszteni, és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Ha az Egyesület az Ön törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, akkor a kezelt személyes adatot minden nyilvántartásából törli, és erről Önt megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, ha az Egyesület az Ön személyes adatainak törlésére köteles, az Egyesület minden olyan észszerű lépést megtesz - ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is -, amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Ön személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Egyesület a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Ön személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését Ön kérelmezte. Az Egyesület az Ön törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Egyesülettől aránytalan erőfeszítést.

Az Egyesület nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
b) a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Egyesületre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
c) közérdekből vagy az Egyesületre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás

Ön bármikor jogosult indítványozni, hogy az Egyesület az Önre vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Egyesület ellenőrzi az adat pontosságát),
b) az Egyesület a személyes adatot jogellenesen kezelte, de Ön törlés helyett korlátozást kér,
c) az Egyesület számára az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
d) Ön az Egyesület jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Egyesület számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg meg nem lesz állapítva, hogy az Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Egyesület az Ön korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Egyesülettől aránytalan erőfeszítést.

Tiltakozás

Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, és ilyen esetben az Egyesület nem kezelheti tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

a) az adatkezelést az Egyesület részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
b) az adatkezelés az Egyesület jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Hozzájárulás visszavonása

Ha az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával került sor, Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adathordozhatóság

Ön bármikor kérheti, hogy az Önre vonatkozó, az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Egyesület akadályozná.

Igényérvényesítés

A személyiségi jogainak megsértése esetén Ön az Egyesület ellen bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila
Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az irányadó.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes Adatkezelési Szabályzat elérhető az Egyesület http://ifelore.hu weboldalán. Az Egyesület székhelyén telepített kamerás megfigyelőrendszer működésére vonatkozó részletes Adatkezelési Szabályzat megtekinthető az alábbi elérhetőségen: http://korosi.org/downloads/adatkezelesi_szabalyzat.pdf

Ha bármilyen kérdése lenne személyes adatainak kezelése kapcsán, illetve ha gyakorolni kívánja az érintetti jogait, kérjük, forduljon az Egyesület kijelölt adatvédelmi felelőséhez, Diósi Sándorhoz ezen az e-mail-címen.